Regulamin platformy transakcyjnej be-wild.pl


Treść niniejszego regulaminu określa warunki świadczenia usług przez platformę be-wild.pl prowadzoną przez restAPI Ltd.

1. Definicje

a) Poprzez świadczenie usługi rozumie się pośrednictwo w przekazie środków do kontrahentów restAPI Ltd.

b) Kontrahenci restAPI Ltd. są wobec usługobiorcy fizycznym sprzedawcą towarów na które usługobiorca zawarł umowę za pośrednictwem platformy transakcyjnej be-wild.pl

c) Przez operatora pocztowego rozumie się końcowego operatora dostarczającego towary od kontrahentów restAPI Ltd. na terenie kraju który usługobiorca wybrał jako miejsce dostarczenia przesyłki

d) Przez usługobiorcę rozumie się osobę fizyczną realizującą poprzez platformę be-wild.pl transakcję z kontrahentami restAPI Ltd.

2. Odpowiedzialność platformy usługowej be-wild.pl wobec usługobiorców

Platforma be-wild.pl odpowiada za niedostarczenie towarów wynikających z:

- zagubienia przesyłki przez operatorów pocztowych

- błędów kontrahentów wynikających z błędów adresowych

- braku wysyłki towaru przez kontrahentów restAPI Ltd.

3. Do realizacji usług oferowanych przez platformę usługową be-wild.pl wymagane jest przeczytanie i zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu. W kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin właściwe jest prawo miejscowe zgodnie z siedzibą podmiotu prowadzącegoUsługa i jej realizacja

1. Usługa polega na prezentacji towarów kontrahentów restAPI Ltd., pobraniu opłaty w ich imieniu a następnie przekazaniu jej wraz z danymi identyfikującymi usługobiorcę.

2. Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania danych adresowych, imienia i nazwiska, poprawnego adresu e-mail

3. Usługobiorca określa cechy zamówionych towarów poprzez formularze zamówień udostępnione na platformie be-wild.pl

4. Usługa realizowana jest do 5 dni roboczych od momentu uznania środków na rachunku restAPILtd. lub środków pochodzących od operatorów płatności z których platforma be-wild.pl korzysta, tj. PayU

5. Po zrealizowaniu zamówienia rozpoczyna się okres dostawy, którego średni czas trwania to 14 dni.

6. Maksymalny czas realizacji dostawy to 59 dni roboczych, po przekroczeniu tego terminu usługobiorca otrzymuje pełny zwrot wszelkich poniesionych kosztów związanych z niezrealizowaną usługą.

Reklamacje

restAPI Ltd. bierze na siebie pełną odpowiedzialność w sytuacji dostarczenia przez swoich kontrahentów przedmiotu uszkodzonego, brudnego, noszącego ślady wcześniejszego użytkowania. Fakt taki należy zgłosić niezwłocznie i nie później niż 3 dni po otrzymaniu przesyłki na adres bewildsklep@gmail.com

Towary nieoryginalne

W przypadku kiedy usługobiorca platformy be-wild.pl ma wątpliwości czy dostarczony mu towar jest towarem oryginalnym - prosimy o zachowanie opakowania w którym towar został dostarczony, wykonanie zdjęć towaru oraz niezwłoczne przesłanie informacji na adres bewildsklep@gmail.com

Inne postanowienia i warunki

Podmiotem prowadzącym platformę pod adresem www.be-wild.pl jest restAPI Ltd. z siedzibą w 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom Certificate of Incorporation number 10615166

W zakresie przyjmowania zwrotów towarów - usługobiorca jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie platformy be-wild.pl, mając na uwadze, że decyzję o przyjęciu zwrotu towaru podejmuje kontrahent restAPI Ltd. zgodnie ze swoim prawem miejscowym.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zakresie danych niezbędnych do dostarczenia towaru od kontrahentów restAPI Ltd. - spółka nie sprzedaje, nie udostępnia danych podmiotom trzecim i zapewnia pełen wgląd w udostępnione dane osobowe, wraz z prawem do ich poprawiania i usunięcia (w zakresie jaki nie narusza obowiązków rejestrowych związanych z przeprowadzanymi transakcjami płatniczymi realizowanymi przez restAPI Ltd.)

restAPI Ltd. ponosi ryzyko kursowe związane z przeprowadzanymi transakcjami, co oznacza, że w przypadku wahań na rynkach walutowych usługobiorca nie jest obowiązany do dokonywania dopłat w przypadku gdy wartość towaru wzrośnie powyżej wartość przekazaną za pośrednictwem platformy be-wild.pl do kontrahentów restAPI Ltd.

Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia w przypadku, jeśli nie rozpoczął się już proces dostawy.

Numer rachunku restAPI Ltd.: 78 1050 1025 1000 0090 8014 6666 w ING Bank Śląski